INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť:

OLVIO s. r. o.   Námestie gen. Štefánika 534/9, Stará Ľubovňa 064 01, Slovensko
IČO: 46 900 608

tel.: +421-948 015 991
e-mail: sleepingelephant@gmail.com

(ďalej len „OLVIO“ alebo „spoločnosť“)

v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou OLVIO nutraceutics vo vybraných oblastiach spracúvania osobných údajov.

ZÁKLADNÉ POJMY:

Dotknutou osobou na účely tejto informácie je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť OLVIO spracúva v rámci príslušnej spracovateľskej činnosti (ďalej len „dotknutá osoba“).

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom je spoločnosť OLVIO, ktorá v rámci spracúvania osobných údajov vo svojich podmienkach určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti OLVIO).

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému osobné údaje spoločnosť OLVIO poskytuje (tretie strany, sprostredkovatelia).

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom zmluvných partnerov (sprostredkovateľov), ktorí sú preverení a poverení v súlade s čl. 28 Nariadenia GDPR. Spoločnosť OLVIO dohliada nad ich činnosťou s cieľom ochrániť osobné údaje a zabezpečiť ich legitímne spracúvania v súlade s Nariadením GDPR.

Osobné údaje dotknutých osôb v podmienkach spoločnosti OLVIO spracúvané predovšetkým na nasledovné účely:

 

1)    Spracúvanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov:

Podmienky spracúvania osobných údajov sú závislé od fázy zmluvného vzťahu (predzmluvný/zmluvný vzťah, uchovávanie zmlúv atď.) ako aj od dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie týka (napr. štatutári, kontaktné, poverené a splnomocnené osoby, fyzické osoby, ktoré sú priamo zmluvnými stranami, údaje o zamestnancoch zmluvnej strany a pod.).

V podmienkach spoločnosti boli identifikované zmluvné vzťahy najmä s nasledovnými kategóriami zmluvných strán:

1.1 fyzické osoby (s výnimkou pracovnoprávnych vzťahov) a fyzické osoby podnikatelia,
Ak sú zmluvnými stranami fyzické osoby / fyzické osoby podnikatelia, sú o týchto zmluvných stranách ako dotknutých osobách spracúvané ich osobné údaje. V rámci predmetných zmluvných vzťahov môžu byť spracúvané aj osobné údaje iných fyzických osôb, ktorých údaje sú súčasťou zmluvy (napr. kontaktné, poverené, splnomocnené osoby).

1.2 právnické osoby, inštitúcie, organizácie, subjekty verejnej správy (napr. subjekty samosprávy najmä mestá a obce, výrobcovia, zberové spoločnosti – zber a odvoz odpadu, dodávatelia tovarov a služieb a iní obchodní a zmluvní partneri).
Ak sú zmluvnými stranami právnické osoby, inštitúcie, organizácie, subjekty verejnej správy, sú v rámci týchto zmluvných vzťahov spracúvané aj osobné údaje fyzických osôb. Spravidla sa jedná o osoby oprávnené vystupovať v mene zmluvnej strany alebo ich osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením predmetu konkrétnej zmluvy (napr. kontaktné, poverené, splnomocnené osoby, štatutári, zamestnanci zmluvných strán, odborní garanti a pod.).

2)    Spracúvanie účtovných dokladov a podkladov – vedenie účtovníctva spoločnosti OLVIO:

Právny základ spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti vyplývajúcej predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 431/2002 z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • zákon č. 595/2003 z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • zákon č. 222/2004 z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • zákon č. 563/2009 z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou, ktoré sú nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak nebudú dotknutou osobou poskytnuté osobné údaje môže to mať za následok napr. neuzatvorenie zmluvného vzťahu, odmietnutie predaja tovaru a služby atď..

Rozsah spracúvaných údajov:

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje spravidla v rozsahu účtovných dokladov a podkladov k účtovným dokladom, predovšetkým identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb nevyhnutné na vykonanie účtovnej operácie a preukazovanie jej oprávnenosti a legitímnosti dozorným orgánom.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou účtovnej agendy spoločnosti, môžu byť poskytnuté audítorom na vykonanie auditov a poskytovanie príslušnej poradenskej činnosti. V prípade ochrany finančných alebo právom chránených údajov, budú nevyhnutné osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané na vymedzený účel počas lehoty 10 rokov nasledujúcich po skončení účtovného obdobia.

3)    Spracúvanie údajov v rámci agendy štatutárneho spoločnosti OLVIO:

Právny základ spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti (akciovej spoločnosti) vyplývajúcej predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 • zákon č. 566/2001 z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou z osobitných právnych predpisov a dotknutá osoba je tieto osobné údaje povinná poskytnúť.

Rozsah spracúvaných údajov:

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje spravidla v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov dotknutých osôb najmä: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a ostatné údaje nevyhnutné na splnenie vymedzeného účelu (napr. v rozsahu splnomocnení, údaje o akciách na meno a ich menovitá hodnota).

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou agendy štatutárneho a dozorného orgánu môžu byť poskytnuté advokátom na účely poskytovania právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Osobné údaje sú poskytované výlučne v prípadoch, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu (Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, miesto príslušnému súdu , orgánom činným v trestnom konaní, dozorným orgánom a ďalším ústredným orgánom a orgánom štátnej správy) v rámci plnenia zákonnej povinnosti, poskytovania súčinnosti a v súvislosti s uplatňovaním právom chránených záujmov spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané na vymedzený účel počas existencie spoločnosti a následne 10 rokov po jej zániku.

 

4)    Spracúvanie osobných údajov v rámci agendy súdnych sporov:

Právny základ spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti vyplývajúcej predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 757/2004 z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • zákon č. 160/2015 z. Civilný sporový poriadok.
 • zákon č. 301/2005 z. Trestný poriadok.

Osobné údaje môžu byť v rámci ochrany právom chráneného záujmu spoločnosti spracúvané na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba je povinná strpieť účelu primerané spracúvanie osobných údajov. Na spracúvanie osobných údajov v rámci uplatňovania právom chránených záujmov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Rozsah spracúvaných údajov:

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje spravidla v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov dotknutých osôb najmä: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, e-mail, telefón, podpis a ďalšie osobné údaje získané počas riešenia konkrétneho súdneho sporu alebo počas uplatňovania právom chránených záujmov spoločnosti.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou agendy súdnych sporov môžu byť poskytnuté advokátom na účely poskytovania právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Osobné údaje sú poskytované súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rámci poskytovania súčinnosti a v súvislosti s uplatňovaním právom chránených záujmov spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané na vymedzený účel s prihliadnutím najmä na subjektívne a objektívne premlčacie lehoty a lehoty súvisiace s uplatneným právom chránených záujmov spoločnosti aj po skončení súdneho sporu.

5)    Spracúvanie osobných údajov v rámci výberových konaní,

Podmienky spracúvania osobných údajov sú závislé od fázy zmluvného vzťahu (výberové konanie, predzmluvný/zmluvný vzťah, uchovávanie zmlúv, atď.) ako aj od dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie týka (napr., kandidáti vo vyhlásenom výberovom konaní, a pod.).

5.1 kandidáti vo vyhlásenom výberovom konaní, ktorých osobné údaje sú spracúvané v rámci zavedenia predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR: spracúvanie sa vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením

6)    Spracúvanie osobných údajov v rámci propagácie spoločnosti OLVIO, jej činnosti a poslania:

Spoločnosť OLVIO

Propagáciu spoločnosť vykonáva predovšetkým prostredníctvom:

6.1 webovej stránky (webová prezentácia)

V rámci webovej stránky spracúvané osobné údaje:

  • v rozsahu súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR.

   Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v príslušnom súhlase so spracúvaním osobných údajov súvisiacich s konkrétnou situáciou (súvisiaca najmä so zverejňovaním osobných údajov zraniteľných dotknutých osôb a iných dotknutých osôb, ak získanie súhlasu konkrétna situácia vyžaduje)

  • v rámci zmluvných vzťahov podľa čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie

   Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú definované príslušným zmluvným vzťahom s dotknutou osobou.

  • v rámci oprávnených záujmov spoločnosti podľa čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

   Oprávneným záujmom spoločnosti je:

    • budovanie dobrého mena spoločnosti, propagovanie jej činnosti a poslania, vzdelávanie klientov a verejnosti za účelom ochrany životného prostredia prostredníctvom triedenia a recyklácie odpadov.
     V rámci vymedzeného oprávneného záujmu sú spracúvané osobné údaje najmä pri príprave a zverejnení / publikovaní propagačných článkov, fotografií a videí, v rámci ktorých dochádza aj k zverejneniu osobných údajov dotknutých osôb (najmä ich podobizní, názorov a vyjadrení, vo vybraných prípadoch aj ich mena, priezviska a pracovného zaradenia / oblasti pôsobenia, prípadne iné údaje pod dohode s konkrétnou dotknutou osobou).
     Osobné údaje sú prostredníctvom webovej stránky zverejňované bez časového obmedzenia (pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku), prípadne pokiaľ nie sú zverejnené fotografie a videá vymazané spoločnosťou
    • budovanie vzťahov s klientmi a verejnosťou.

     V rámci vymedzeného oprávneného záujmu sú spracúvané osobné údaje najmä v rámci zverejnenia fotografií a identifikačných a kontaktných údajov vybraných zamestnancov na webovej stránke (pri kontaktných zamestnancoch: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, pracovné kontaktné údaje, a pri top manažmente spoločnosti: fotografia, titul, meno, priezvisko a pracovná pozícia).
     Osobné údaje sú prostredníctvom webovej stránky zverejňované počas trvania pracovnoprávneho vzťahu vybraného zamestnanca , prípadne pokiaľ zamestnanec neuplatní námietku), prípadne pokiaľ nie sú zverejnené fotografie a videá vymazané spoločnosťou.

    • bezpečnosť a riadne prevádzkovanie webovej stránky.

     V rámci vymedzeného oprávneného záujmu môžu byť spracúvané osobné údaje návštevníkov stránky najmä v rámci spracúvania údajov a cookies nevyhnutných pre prevádzku webovej stránky (IP adresa, MAC adresa zariadenia, ktorým si návštevník zobrazuje stránku a údajov súvisiacich s prihlásením do klientskych zón (prihlasovacie meno a heslo, IP adresa, MAC adresa zariadenia).

     Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie vymedzeného oprávneného záujmu prípadne počas zmluvného vzťahu s klientom (prihlásenie sa do klientskej zóny).

     Bližšie informácie o spracúvaní cookies sú uverejnené na stránke www.sleepingelephantresort.com

 

6.2 platforiem sociálnych médií (prezentovanie profilu a poslania spoločnosti, prevádzkovanie fanpage
V
rámci platforiem sociálnych médií spracúvané osobné údaje:

  • v rozsahu súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR.

   Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v príslušnom súhlase so spracúvaním osobných údajov súvisiacich s konkrétnou situáciou (súvisiaca najmä so zverejňovaním osobných údajov zraniteľných dotknutých osôb a iných dotknutých osôb, ak získanie súhlasu konkrétna situácia vyžaduje).

  • v rámci zmluvných vzťahov podľa čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

   Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú definované príslušným zmluvným vzťahom s dotknutou osobou.

  • v rámci oprávnených záujmov spoločnosti podľa čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

   Oprávneným záujmom spoločnosti je:

   • budovanie dobrého mena spoločnosti, propagovanie jej činnosti a poslania, vzdelávanie klientov a verejnosti za účelom ochrany životného prostredia prostredníctvom triedenia a recyklácie odpadov. V rámci vymedzeného oprávneného záujmu sú spracúvané osobné údaje najmä pri príprave a zverejnení / publikovaní propagačných článkov, fotografií a videí, v rámci ktorých dochádza aj k zverejneniu osobných údajov dotknutých osôb (najmä ich podobizní, názorov a vyjadrení, vo vybraných prípadoch aj ich mena, priezviska a pracovného zaradenia / oblasti pôsobenia, prípadne iné údaje pod dohode s konkrétnou dotknutou osobou).

   • budovanie vzťahov s klientmi a verejnosťou.

    V rámci vymedzeného oprávneného záujmu môžu byť spracúvané osobné údaje najmä v rámci zverejnenia fotografií a identifikačných a kontaktných údajov vybraných zamestnancov v rámci platforiem sociálnych médií (pri kontaktných zamestnancoch: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, pracovné kontaktné údaje, a pri top manažmente spoločnosti: fotografia, titul, meno, priezvisko a pracovná pozícia).

    Osobné údaje sú prostredníctvom platforiem sociálnych médií zverejňované počas trvania pracovnoprávneho vzťahu vybraného zamestnanca, prípadne pokiaľ zamestnanec neuplatní námietku), prípadne pokiaľ nie sú zverejnené fotografie a videá vymazané spoločnosťou.

AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú,
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné,
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou,
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
 • dostať svoje  osobné   údaje   v strojovo   čitateľnom   formáte   a/alebo   požiadať   o ich   prenos inému prevádzkovateľovi,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti OLVIO,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12

Bratislava; www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214

 • podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti OLVIO v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:
  • písomne /osobne na adrese: OLVIO s. r. o. Námestie gen. Štefánika 534/9, Stará Ľubovňa 064 01, Slovensko
  • elektronicky na adrese: sleepingelephant@gmail.com

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 16.01.2024

 

Sleeping elephant beach resort

Rezervujte si kúsok raja už dnes

Príďte a objavte čaro Sleeping Elephant Beach Resort, kde luxus, pohodlie a príroda tvoria dokonalú harmóniu. Staneme sa súčasťou vašich nezabudnuteľných zážitkov. Tešíme sa na vás.

Rezervácia

Nájdite nás na mape

Vašu oázu pokoja a luxusu nájdete na tomto mieste.

Zobraziť viac

Potrebujete poradiť?

Môžete sa na nás v pokoji obrátiť s akoukoľvek otázkou ohľadom ubytovania, aktivít alebo služieb. Vždy vám radi odpovieme.

Formulár